Zwiazek Pracodawcow Opieki Zdrowotnej

Wtorek, 27 października 2020, Do końca roku 65 dni Imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

zpoz.tbu.pl

O nas

W dniu 20.04.2012 przedstawiciele Dyrektorów POZ podjęli uchwałę o powołaniu nowego Zarządu w skład, którego weszli:

 Zarząd:

              Prezes – Leszek Kryczka

              Wiceprezes – Andrzej Skoczylas
              Wiceprezes – Janusz Franasik


Członkowie Zarządu:

               Krzysztof Ligowski
              Łukasz Piechota
           

 Komisja rewizyjna:

                     Tadeusz Kęsek
               Agata Skrzeszewska
               Elżbieta Beska-Mróz

 

Rys historyczny:

W dniu 28.03.2001 przedstawiciele Dyrektorów POZ postanowili powołać Związek Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Zebrani powołali Komitet Założycielski ZPPOZ w skład, którego weszli:

- przewodniczący Leszek Kryczka
- z-ca Janusz Franasik

członkowie:
- Andrzej Skoczylas
- Tomasz Żak

- .Andrzej Sokołowski

Prawnik
Bartosz Stemplewski


Komitet Założikiycielski podjął uchwałę o założeniu ZPPOZ woj. Świętokrzyskiego. Zebrani upoważnili wyżej wymienionych do przygotowania
- projektu statutu
- nazwy związku
- podjęcie czynności rejestracyjnych w sądzie.

W dniu 05.09.2001 odczytano statut związku i zapoznano się z jego treścią. Ustalono termin Zgromadzenia Ogólnego członków na dzień 19.09.2001.
Związek prowadzi swoja działalność w oparciu o pracę społeczną członków. Jest organizacja samorządową, zrzeszającą samodzielne zakłady podstawowej opieki zdrowotnej.
Związek realizuje swoje cele w granicach określonych prawem, a podstawowym zadaniem jego jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Zadaniem Związku jest nadto:
- ochrona praw i reprezentowanie wspólnych interesów członków w zakresie ochrony dóbr niematerialnych i prawnych
- udzielanie członkom Związku pomocy w prowadzeniu negocjacji z organizacjami związkowymi pracowników
- opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz stosunków pracy i działalności gospodarczej
- wspieranie wdrażanie zmian systemowych i własnościowych w dziedzinie ochrony zdrowia
- prowadzenie doradztwa prawnego oraz z zakresu działalności zakładów podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz członków związku
- organizowanie i pomoc w kształceniu pracowników
- udzielanie członkom Związku pomocy w zakresie efektywnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną
- udzielanie członkom Związku pomocy w prowadzeniu negocjacji z jednostkami dysponującymi środkami publicznymi przeznaczonymi na ochronę zdrowia, profilaktykę i promocję zdrowia
- reprezentowanie interesów członków Związku wobec organów Kas Chorych i Urzędu nadzoru Ubezpieczeń społecznych
- reprezentowanie interesów członków Związku wobec ich organów założycielskich
- uczestnictwo na zasadach określonych w odrębnych przepisach w prowadzeniu rokowań zbiorowych, w zawieraniu układów zbiorowych pracy, oraz innych porozumień w zakresie objętym ich zadaniami statutowymi.

> Misją Związku jest zapewnienie społeczeństwu najwyższej jakości opieki medycznej, połączonej z edukacji zdrowotnej oraz rozwojem działań z zakresu promocji zdrowia, poprzez negocjacje z Narodowymi Funduszami Zdrowia, spotkania i dyskusje z dyrektorami szpitali, wymianę myśli i doświadczeń w gronie lekarzy specjalistów.


-> Kultura organizacyjna Związku nastawiona jest na:
- wzajemny szacunek
- partnerstwo
- rozwój i kreatywność


-> Zapraszamy wszystkich do odwiedzania naszej strony i do współpracy z nami.Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia
"Porozumienie Zielonogórskie"
www.pz.org.pl
Pilne !

Kalendarz ważnych wydarzeń

Artykuły

Wróć do góry